تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1347 
ادبیات فارسی 
فردوسی 
 
فوق لیسانس 
1352 
ادبیات فارسی 
فردوسی 
 
دکترا 
1360 
ادبیات فارسی 
فردوسی 
 
خارج